Radiatorknop

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtenet?

Het warmtenet is een leidingenstelsel dat het mogelijk maakt om op een milieuvriendelijke manier uw huis te verwarmen en van warm water te voorzien. Deze nieuwe infrastructuur wordt momenteel in Alkmaar aangelegd. De komende 20 jaar worden er bepaalde complexen en delen van de stad aangesloten op dit warmtenet. Dit is te vergelijken met andere ‘nutsvoorzieningen’ zoals elektra, gas, water en riolering.

Hoe werkt dit warmtenetsysteem?

Wat is de bron van warmte?
Collectieve warmte is afkomstig van een warmtebron uit uw omgeving, bijvoorbeeld een warmtekoudeopslag (wko), een warmtekrachtkoppeling-installatie (wkk), aardwarmte of een afvalenergiecentrale. In Alkmaar komt de warmte van de afvalenergiecentrale op het industrieterrein Boekelermeer. De warmte die daar overblijft na verbranding van restafval, verwarmt water in het warmtenet. Op een aantal locaties in de regio Alkmaar zullen we werken met tijdelijke warmtecentrales, totdat de aanleg van het warmtenet afgerond is.

Hoe komt het warme water bij de woning?
Dit warme water pompen we via een groot ondergronds leidingennet naar woonwijken en industrieterreinen. Via overdrachtstations in uw omgeving wordt de warmte overgebracht naar een wijknet. Van daaruit vertakt het net zich naar uw woning of bedrijf.

Hoe werkt het in de woning?
Het warme water komt via een warmte-unit de woning of het bedrijf binnen. Daar wordt het verspreid door het hele huis, net zoals dat bij een centrale verwarmingsketel gebeurt. Onze klanten merken dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een warmte-unit. De afvalenergiecentrale is daarmee eigenlijk een grote, gezamenlijke CV ketel geworden.

Kringloop
Het afgekoelde water gaat weer terug via de warmte-unit het leidingennet in. Dit water stroomt terug naar de afvalenergiecentrale. Hier warmt HVC het water weer op.

Is er wel voldoende warmte als er bijvoorbeeld minder afval wordt verbrand?

Het warmtenet is niet afhankelijk van de bron bij de afvalenergiecentrale. Er zijn meerdere bronnen op het warmtenet aan te sluiten, zoals aardwarmte, industriële restwarmte van andere bedrijven, bio-energiecentrale, etc. We verwachten dat het in ieder geval de komende tientallen jaren nodig blijft om restafval dat niet meer hergebruikt kan worden, te verbranden. De warmte die bij dat proces overblijft, willen we nuttig toepassen, daarom kiezen we nu voor deze bron.

Wat zijn de voordelen van warmte in plaats van aardgas?

Er zijn verschillende voordelen. Voor het verwarmen van aangesloten woningen of bedrijven is geen gasgestookte cv-ketel nodig. Hiermee besparen afnemers van het warmtenet kosten voor de aanschaf en het onderhoud van de cv-ketel. Deze manier van verwarming is bovendien duurzamer. Omdat het warmtenet geen gas gebruikt, wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Deze vermindering kan oplopen tot wel 75%. Het warmtenet levert dus een flinke bijdrage aan een beter milieu door gebruik te maken van warmte die anders onbenut zou blijven.

Waarom is er voor gekozen dit warmtenet in de regio Alkmaar aan te leggen?

Gemeenten (Alkmaar, Broek op Langedijk, Heerhugowaard en Heiloo), woningcorporaties en HVC vinden het belangrijk om de handen ineen te slaan om het gebruik van fossiele brandstoffen in de gemeenten te verminderen. Door een warmtenet aan te leggen, kunnen de partijen de regio Alkmaar nog duurzamer maken.

Wie betaalt nu de aanleg van het warmtenet?

HVC betaalt de aanleg van het warmtenet. Zo ondersteunt HVC de gemeente om CO₂-besparing te realiseren. De gemeenten en woningcorporaties maken het mogelijk dat het warmtenet aangelegd wordt, door zich in te spannen om woningen en gebouwen op het net aan te sluiten. HVC is een nutsbedrijf en heeft geen winstoogmerk. HVC doet langetermijninvesteringen.

Welke overlast kan ik verwachten in een wijk waar warmteleidingen worden gelegd?

Uiteraard doen wij ons best om deze zoveel mogelijk te beperken. Bij al onze werkzaamheden zorgen wij ervoor dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd over het ongemak dat zij kunnen verwachten.

De aanleg van het warmtenet is een omvangrijke operatie. Er moeten sleuven worden gegraven, boringen verricht en de leidingen worden met grote hijskranen ingetrokken in de grond. Daarvoor moeten straten en/of groenstroken worden opgebroken en soms zijn hei-werkzaamheden nodig om de werksleuven te voorzien van damwanden. De werkzaamheden zorgen dus voor tijdelijke overlast in de omgeving.

Wij staan altijd open voor overleg met omwonenden als het nodig is om een maatwerkoplossing te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan een extra brede loopbrug over de werksleuf voor iemand die dagelijks zijn motor vanuit de schuur moet halen via het werkterrein of bij de planning van werkzaamheden rekening houden met de periode waarin iemands huis aan de buitenzijde wordt geschilderd.

Uiteindelijk komt de aanleg van het warmtenet alle inwoners van de gemeenten* ten goede: in deze regio zal de CO2-uitstoot sterk verminderen. De besparing is vergelijkbaar met 140 miljoen niet gereden autokilometers of ruim 9 miljoen liter niet-getankte benzine.

Blijft mijn bedrijf bereikbaar wanneer er werkzaamheden aan het warmtenet zijn?

HVC doet haar uiterste best om de werkzaamheden aan de weg en de aanleg van het warmtenet zo veel mogelijk te combineren. Daarbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van uw bedrijf. Het vaststellen van de planning van de werkzaamheden gebeurt in overleg met de gemeente en HVC.

Heb ik recht op schadevergoeding wanneer mijn bedrijf niet bereikbaar is door de aanlegwerkzaamheden?

Dit is in principe niet mogelijk. Wel zijn we bereid samen met u te kijken hoe we uw bedrijf zo bereikbaar mogelijk kunnen houden.

Hoe worden wij geïnformeerd over de aanleg van het warmtenet en het opbreken van wegen?

HVC, de aannemer en gemeente zorgen er gezamenlijk voor dat omgeving en weggebruikers goed geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de eventuele gevolgen daarvan. Dit is een gezamenlijke inspanning van HVC, aannemer en de gemeente, waarbij in ieder geval brieven, de website www.warmtenetalkmaar.nl en de reguliere kanalen van de gemeente worden ingezet.

Kunnen de werkzaamheden van invloed zijn op de fundering van mijn woning of bedrijf?

De werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd. Als het nodig is, vinden voorafgaand aan de werkzaamheden zogenaamde schouws plaats, waarmee de huidige staat van de gebouwen beoordeeld en vastgelegd wordt. Als er een te groot risico is, wordt een ander traject gekozen.

Gaan jullie ook bomen kappen ten behoeve van de aanleg van het warmtenet?

Wij proberen altijd te voorkomen dat er bomen moeten worden gekapt. Als het echt niet anders kan, doen wij dit altijd in overleg met de deskundige van de gemeente en pas nadat wij een kapvergunning hebben ontvangen. We plaatsen er altijd groen voor terug. Het heeft vaak wel wat tijd nodig voordat het groen dan weer net zo ver gegroeid is als het groen dat we moesten weghalen.

Is het mogelijk dat er een verdeelstation bij mijn huis of bedrijf wordt geplaatst?

Verdeelstations worden zoveel mogelijk inpandig (in appartementen complexen) geplaatst. In andere gevallen wordt in overleg naar geschikte plekken gekeken. Uiteraard worden hierbij alle geldende regels rondom bouwen gevolgd.

Hoe zit dat eigenlijk met tijdelijke warmtecentrales?

De aanleg van een warmtenet gaat gepaard met grote werkzaamheden en duurt een aantal jaren. Daarom worden de werkzaamheden fasegewijs uitgevoerd.  Dat geldt ook voor de aansluiting van het hoofdnet op de HVC afvalenergiecentrale. Ook zijn er nog ruim 4.500 huishoudens in Broek op Langedijk en Heerhugowaard aangesloten op warmtekrachtkoppelingen. De WKK-installaties blijven dienst doen tot de aansluiting van het hoofdnet op de afvalenergiecentrale is gerealiseerd. Zodra de aansluiting op de bio-energiecentrale is gerealiseerd, stellen we de WKK-installaties buiten gebruik.