vraag en antwoord

Het warmtenet is een leidingenstelsel dat het mogelijk maakt om op een milieuvriendelijke manier uw huis te verwarmen en van warm water te voorzien. De infrastructuur om warm water te transporteren naar woningen, kantoren en andere gebouwen wordt momenteel in Alkmaar en Dordrecht aangelegd. De komende 20 jaar worden er bepaalde complexen en delen van de stad aangesloten op dit warmtenet.

Warmte is te vergelijken met andere ‘nutsvoorzieningen’ zoals elektra, gas, water en riolering.

Het warmtenet is niet afhankelijk van de bron bij de afvalenergiecentrale. Er zijn meerdere bronnen op het warmtenet aan te sluiten, zoals aardwarmte, industriële restwarmte van andere bedrijven, bio-energiecentrale, etc. We verwachten dat het in ieder geval de komende tientallen jaren nodig blijft om restafval en afvalhout dat niet meer hergebruikt kan worden, te verbranden. De warmte die bij dat proces overblijft, willen we nuttig toepassen, daarom kiezen we nu voor deze bron.

In principe kan elke woning/pand worden aangesloten op het warmtenet. De aanleg van het warmtenet is echter wel een grote investering. Daarom worden in eerste instantie (bestaande) grote gebouwen en complexen aangesloten op het warmtenet. Denk aan flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra, VVE’s, kantoren, etc. Dit type plannen gaat in samenwerking met de gemeente. U kunt ook binnen uw gemeente vragen wat toekomstplannen zijn.

Meerdere (+/- 100) bestaande woningen/panden aansluiten op het warmenet is een mogelijkheid. Mocht u graag eens in gesprek gaan over het aansluiten op het warmtenet, dan kunt u contact met ons opnemen.

Er zijn verschillende voordelen voor u. Voor het verwarmen van uw huis of bedrijf is dus geen gasgestookte cv-ketel nodig. Hiermee bespaart u de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van de cv-ketel. Deze manier van verwarming is bovendien heel duurzaam. Omdat u geen gas gebruikt, beperkt u de uitstoot van het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2) met 75%. U levert dus een flinke bijdrage aan een beter milieu door gebruik te maken van deze duurzame warmte. Dit is te vergelijken met een woning met 22 zonnepanelen.

Gemeente Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Heiloo, woningcorporaties en HVC vinden het belangrijk om de handen ineen te slaan om het gebruik van fossiele brandstoffen in de gemeenten te verminderen. Door een warmtenet aan te leggen, kunnen de partijen de regio Alkmaar nog duurzamer maken.

Woningbouwcorporaties willen ook een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Een warmtenet is de meest effectieve manier om CO2-uitstoot te verminderen. Door zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op dit warmtenet kunnen de corporaties in één keer een grote slag slaan. We zijn dat overigens wettelijk verplicht. De rijksoverheid heeft dat bepaald, maar de corporaties staan er vierkant achter. En via uw aansluiting draagt u ook bij aan een beter milieu. Zonder extra inspanning.

HVC betaalt de aanleg van het warmtenet. Zo ondersteunt HVC de gemeente om CO2-besparing te realiseren. Deze investering heeft geen gevolgen voor belastingen en kosten voor inwoners. De gemeente en woningcorporaties maken de aanleg van het warmtenet mogelijk en spannen zich in zoveel mogelijk woningen en gebouwen op het net aan te sluiten. Bovendien is HVC een nutsbedrijf en is er dus niet om winst te maken. HVC doet langetermijninvesteringen.

Overlast kunnen wij helaas niet uitsluiten, omdat meestal een sleuf in de straat (of groenstrook) wordt gegraven of geboord om een warmteleiding aan te leggen. Dat kan verkeersoverlast met zich meebrengen en geluidsoverlast. We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarbij zorgen wij ervoor dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd.

We streven er ook naar om de aanleg te combineren met werkzaamheden van de gemeente of andere nutsbedrijven. Het vaststellen van de planning van de werkzaamheden gebeurt dan ook in overleg met de gemeente.

De bedrijven, gevestigd langs een tracé dat aangelegd wordt, worden zo nodig vooraf door HVC bezocht om de bereikbaarheid te bespreken. In samenspraak met de ondernemer bekijken we hoe we de bereikbaarheid en bijvoorbeeld ook de bevoorrading kunnen organiseren tijdens de werkzaamheden. Een zo goed mogelijke bereikbaarheid van het bedrijf is daarbij ons uitgangspunt. Zo nodig informeren wij ook de ondernemersverenigingen.

Dit is in principe niet mogelijk. Wel zijn we bereid om samen met u te kijken hoe we u zo bereikbaar mogelijk kunnen houden.

HVC, de aannemer en gemeente zorgen er gezamenlijk voor dat omwonenden en weggebruikers tijdig en goed geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de eventuele gevolgen daarvan. Omwonenden worden geïnformeerd middels brieven en zo nodig bijeenkomsten. Ook de lokale huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke kanalen (zoals de website) worden ingezet.

De werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden vinden waar nodig bouwkundige opnames plaats. Daarmee wordt de huidige staat van de gebouwen beoordeeld en vastgelegd. Als er een te groot risico is, wordt een ander traject gekozen.

In principe doen wij dit liever niet. Als kappen echt noodzakelijk is, vraagt HVC een kapvergunning aan bij de gemeente.

Verdeelstations worden zoveel mogelijk inpandig (in appartementen complexen) geplaatst. In andere gevallen wordt in overleg naar geschikte plekken gekeken. Uiteraard worden hierbij alle geldende regels rondom bouwen gevolgd.

Op deze website van HVC staat veel informatie over het warmtenet. Bij vragen kunt u terecht bij:

  • Klantenservice HVC Kringloopenergie (directe klanten, overige vragen en storingen): tel. 088 64 64 100
  • Bij de HVC directievoerder op locatie of per email naar warmtenetalkmaar@hvcgroep.nl

Bij het herstellen van asfaltwegen is het vaak noodzakelijk om eerst tijdelijke bestrating/verharding aan te brengen (puin, zand, klinkers) i.v.m. zetting van de grond en om scheuren van het asfalt te voorkomen. Pas in een latere fase wordt de weg definitief hersteld.

Definitief bestraten wordt gedaan na afloop van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld voet- of fietspaden kunnen vrijwel meteen na de werkzaamheden weer hersteld worden. Dat gaat middels puin, onderlaag, kleeflaag, toplaag en tenslotte asfalteren.